Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Strata slovenského občianstva


Zákon č. 250/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zavádza do nášho právneho poriadku ďalší spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Štátny občan Slovenskej republiky stráca podľa § 9 ods. 16 zákona štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 16 zákona nedôjde ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva (§ 9 ods. 17). Vzhľadom na rozdielnosť právnych úprav jednotlivých štátov v oblasti nadobudnutia štátneho občianstva z dôvodu uzavretia manželstva je potrebné túto výnimku zo straty štátneho občianstva Slovenskej republiky posudzovať tak, že ak v deň právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva manžela toto spoločné manželstvo trvá, k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nedôjde, bez ohľadu na dĺžku pobytu v danom štáte a dĺžku trvania tohto manželstva.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky rovnako nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením (§ 9 ods. 18), teda ak dieťa nadobudlo narodením ex lege dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo.

Zákon nemá retroaktívne účinky. To znamená, že ak niekto nadobudol a nadobudne cudzie štátne občianstvo pred účinnosťou novely (t.j. pred 17. júlom 2010), nestráca štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Zákon neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, to znamená, že ak je žiadosť o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podaná pred 17. júlom 2010 a k jeho nadobudnutiu dôjde po 17. júli 2010, dôjde k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky ku dňu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva. Zákon nerozlišuje medzi jednotlivými cudzími štátnymi občianstvami a preto z tohto hľadiska právna úprava nepozná žiadne výnimky.

Osoba, ktorá získala cudzie štátne občianstvo na základe výslovného prejavu vôle, je povinná túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja (§ 9 ods. 19).

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom ZÚ SR v zahraničí. Obsah oznámenia nie je záväzne upravený; odporúča sa, aby oznámenie obsahovalo osobné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo), identifikačné údaje dokladu totožnosti, miesto pobytu v zahraničí, informácie o dátumu a forme nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva. K oznámeniu sa odporúča priložiť fotokópiu dokladu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva.

Sprostredkovanie oznámenia prostredníctvom ZÚ:

1) Oznámenie je možné podať prostredníctvom ZÚ výlučne osobne; podpis oznamovateľa nemusí byť úradne overený.

2) Splnomocnenie na podanie oznámenia nie je prípustné.

3) Oznámenie doručené na ZÚ poštou alebo iným spôsobom ZÚ vráti odosielateľovi s poučením o možnosti priameho zaslania oznámenia na príslušný obvodný úrad v sídle kraja.

4) Pri osobnom podaní oznámenia musí oznamovateľ predložiť platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom SR).

5) Podľa § 22 písm. h) a § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch je cestovný doklad neplatný, ak držiteľ stratil štátne občianstvo SR a že je povinný odovzdať bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal alebo ZÚ SR v zahraničí. Rovnaké poučenie o neplatnosti a povinnosti odovzdania občianskeho preukazu sa vykoná podľa § 10 ods. 1 písm.a) a § 11 ods. 1 písm.c) zákona č. 224/2006 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Prevzaté oznámenie ZÚ odstúpi na príslušný obvodný úrad v sídle kraja; v sprievodnom liste uvedie, či a aké doklady SR boli na ZÚ odovzdané.

7) Za sprostredkovanie oznámenia sa správny poplatok nevyberá.

Zdroj informácie: Velvyslanectvo SR, Ottawa

Play slots online for real money https://onlineslots.money/