Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Nemá väčšej lásky ako ten, čo dá svoj život za svojich priateľov

Veľká noc – pre jedných sviatok všetkých sviatkov, pre iných len kopa roboty, pečenia, upratovania, povinnosť strpieť šibačov, azda aj pocit poníženia šibanej a oblievanej ženy ...

Veľká noc – tá prvá sa odohrala v Egypte, asi 1200 rokov pred Kristom.

Keď nastal hlad, časť izraelského národa sa utiahla do Egypta a zostali tu viac ako 400 rokov. Rástli počtom a Egypťania z nich začali mať strach. Treba ich obmedziť. Útlak bol čoraz tvrdší. Tu sa objavuje muž menom Mojžiš a vyjednáva s faraónom o podmienkach prepustenia Izraelitov. Tvrdé je srdce faraónovo, neobmäkčí ho ani deväť krutých rán, od moru dobytka, až po tri dni trvajúcu tmu. Nakoniec Boh zosiela na Egypt desiatu ranu – v noci prejde krajinou anjel smrti a zahubí každého prvorodeného. Ale ešte pred tým dostáva vyvolený národ varovanie: krvou baránka si majú potrieť vrchný prah a oboje veraje dverí, aby ich hubiteľ obišiel. I stalo sa. Faraón kapituluje a Boh rukou Mojžiša vyvádza obrovský počet Izraelitov z Egypta.

Veľká noc – o 1200 rokov neskôr. Palestínu gniavi jarmo Ríma, azda krutejšie, ako bolo to egyptské. Izrael úpenlivo vzpína ruky k nebu a prosí Boha o nového Mojžiša, ktorý mečom vyslobodí vyvolený národ z pazúrov rímskej orlice. Za vlády cisára Augusta sa v Betleheme z Márie narodí Ježiš, musí sa pred Herodesom skrývať v Egypte a až do svojho tridsiateho roku žije v Nazarete. Nepoznaný Mesiáš, záchranca. Nazaretský. Potom tri roky verejne učí a ponúka iné vyslobodenie, ako ho presadzujú vodcovia ľudu. No títo chcú na Rimanov silou, preto Ježiša odmietajú. A tak zakrátko po oslavnom „Hosana!“ hrmí nenávistné „Ukrižuj!“. Tam, na kríži to malo skončiť. Ale – a s tým nikto nerátal – prvého dňa po sobote ako blesk z jasného neba zaznieva do jeruzalemského rána víťazné „Alleluja! Vstal zmŕtvych a žije!“

Veľká noc – sviatok všetkých sviatkov. Oslava až nepochopiteľnej lásky Boha k nám ľuďom, krehkým, padajúcim, odbočujúcim z Cesty, zrádzajúcim Pravdu, odmietajúcim Život. Treba vari príklady zo súčasnosti? To, čo sa stalo v roku 33 v Jeruzaleme, je nezmazateľným mementom ľudských dejín. Vladári a ideológie sa menili, len Kristov počin prekonal dve tisícročia bezo zmeny: Láska, milujúca až na smrť na kríži, ponúkla svoj život za naše. No táto Láska nám všetkým nad Slnko jasnejšie dokázala, že smrť nemá posledné slovo, lebo ...

...Veľká noc – to je Jeho – JEŽIŠOVO VÍŤAZSTVO nad smrťou a hriechom! Aleluja!

Radostné sviatky Veľkej noci v Pokoji a Pravde všetkým Vám z úprimného srdca vinšuje

Jozef Bulla

Play slots online for real money https://onlineslots.money/