Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Strata slovenského občianstva


Zastupiteľský Úrad v Ottawe nám poslal informáciu o novom zákone Slovenskej Republiky, ktorý nabodol účinnosť 17. júla 2010. Zo zaslanej informácie vyberáme tie časti, ktoré sú, podľa nášho názoru, dôležité. Plné znenie zaslanej informácie si môžete prečítať na http://www.sk-bc.ca/node/1304.

Zákon č. 250/2010, zavádza do nášho právneho poriadku ďalší spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky. Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nedôjde ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu. K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky rovnako nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, teda ak dieťa nadobudlo narodením dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo.

Zákon nemá retroaktívne účinky. To znamená, že ak niekto nadobudol cudzie štátne občianstvo pred účinnosťou novely (t.j. pred 17. júlom 2010), nestráca štátne občianstvo Slovenskej republiky. Zákon nerozlišuje medzi jednotlivými cudzími štátnymi občianstvami a preto z tohto hľadiska právna úprava nepozná žiadne výnimky.

Osoba, ktorá získala cudzie štátne občianstvo na základe výslovného prejavu vôle, je povinná túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja. Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom ZÚ SR v zahraničí.

Zdroj skrátenej informácie: Informácia z Veľvyslanectva SR, Ottawa, ktorú si môžete prečítať na http://www.sk-bc.ca/node/1304.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/