Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2010-07-14 1. a 2. stretnutie

V sobotu,26.júna 2010, sa stretli Juraj, Alenka, Jana Š. (Šikula), Mária M., Jozef a Ružeka spolu s Adelkou a Petrom Muchovými a rozprávali sa o ďaľšom vývoji spoločenstva Učeník.

Výsledkom stretnutia bol obrázok, na ktorom Peter zhrnul našu diskusiu:V stredu 14.júla sa pod farou stretol „prípravný tím“ modlidbovej skupiny Učeník, do ktorého patria Juraj, Alenka, Jana J., Jana Š., Mária M., Jozef a Ruženka.

Dohodli sa na nasledovnom:
 • Terminológia:
  Spoločenstvo Učeník (SU) – spoločenstvo veriacich, ktorí sa pravidelne schádzajú na stretnutiach Spoločenstva Učeník
  Stretnutie SU – stretnutie členov SU ako aj iných veriacich, ktorí na stretnutia chodia nepravidelne alebo náhodne. Na strenutiach SU sa prítomní spoločne modlia, čítajú Sv. Písmo, chvália P. Boha, ďakujú Mu, prosia Ho, oslavujú Ho spevom, spoločne sa delia o duchovné zážitky, spoločne sa vzdelávajú s cieľom rásť vo viere
  Moderátor stretnutia SU – jeden z členov SU, ktorý vedie strenutie SU
  Prípravný Tím (PT) – užšia skupina skladajúca sa z členov SU, ktorá pripravuje stretnutia SU
  Stretnutia PT – stretnutia členov PT, na ktorých prítomní, okrem modlitieb, pripravujú tiež obsah a priebeh najbližších stretnutí SU
  Vedúci stretnutia PT – jeden z členov PT, ktorý vedie stretnutie PT
  Koordinátor moderátorov stretnutí SU – jeden z členov PT, ktorý koordinuje moderátorov stretnutí SU
  Duchovný vedúci SU a PT
 • stretnutia PT pre nasledujúce 2 mesiace (august, september) budú každú druhú stredu, pod farou
 • Alenka bude vedúcim stretnutí PT počas augusta a septembra
 • Najbližšie stretnutie PT bude 28.júla
 • Temou stretnutia bude štruktúra stretnutí PT
 • Úvodný návrh štruktúry stretnutí PT pripraví Jozef
 • Každý z členov PT si premyslí, ako by podľa jeho názoru mali vyzerať stretnutia PT
 • Jeden z bodov, o ktorom by sa malo na stretnutiach PT hovoriť je zhodnotenie predchádzjúceho stretnutia SU a príprava obsahu a priebehu najbližších stretnutí SU a určenie moderátora stretnutia SU
 • Stretnutia SU budú každý druhý utorok
 • Stretntia PT a stretnutia SU sa budú striedať, to znamená jeden týždeň bude stretnutie PT a druhý týždeň stretnutie SU
 • Pripravíme „kalendár“ stretnutí SU a PT
 • Moderátorom stretnutí SU bude (nateraz) jeden z členov PT
 • Koordinátorom moderátorov stretnutí SU bude Janka Š.
 • Duchovným vedúcim SU a PT bude O. Juraj
Zapísal Jozef
Koniec dokumentu

Play slots online for real money https://onlineslots.money/