Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

3.deň - Kto a čo ovláda môj život?


Toto sú moje on-line poznámky zapísané počas štúdia 3.kapitoly knihy The Purpose Driven Life - What Drives Your Life?.


Otázky (Questions):

Toto sú otázky, ktoré 3.kapitola vo mne vyprovokovala.

Q1 - Čo ovláda môj život? Čo ma ženie? Čo ma motivuje? Čo ovplyvňuje môj život?
 1. Pocit viny?
 2. Nenávisť, hnev a žiarlivosť?
 3. Strach?
 4. Žiadostivosť?
Q2 - Áno, niekedy ma ovláda pocit viny.
 1. Je to pocit viny z omylov a chybných krokov môjho predchádzajúceho života?
 2. Je to snaha ukryť svoje nedostatky?
 3. Je to potreba trestať sám seba?
 4. Je to pocit viny z nevyužitých príležitostí?
 5. Je to pocit viny, ktorý ma zväzuje a paralyzuje môj životný elán?
Q3 - Áno, niekedy môj život ovplyvňuje žiarlivosť, hnev a nenávisť.
 1. Je to nenávisť voči tým, ktorí mne alebo mojim blízkym v minulosti ublížili?
 2. Je to hnev na mojich rodičov, ktorí ma "zle" vychovali?
 3. Je to hnev a nenávisť, ktorý dusím v sebe a ktorý ma vnútorne zožiera?
 4. Je to hnev a nenávisť, ktorý pri každej príležitosti nechám zlostne vybuchnúť?
 5. Je to žiarlivosť na úspehy iných?
Q4 - Áno, niekedy môj život ovláda strach. Čoho sa bojím?
 1. Že moja minulosť sa stane všeobecne známou?
 2. Že stratím zamestnanie?
 3. Že ma oklame priateľ alebo podvedie životný druh?
 4. Že nedosiahnem to, čo chcem?
 5. Že ma prichytia pri činnosti, za ktorú sa hambím?
 6. Že ma okradnú, že ochoriem, že lietadlo havaruje, že bude zemetrasenie, že dostanem defekt, že ma zrazí auto, že prídu na moje klamstvá?
 7. Že nebudem mať z čoho žiť?
 8. Že zomriem?
 9. Že pôjdem do pekla?
Q5 - Áno, niekedy môj život motivuje žiadostivosť. Po čom túžim?
 1. Po materiálnych veciach? Túžim "mať"?
 2. Mať viac ako sused?
 3. Mať veľa peňazí?
 4. Ovládať druhých?
 5. Aby ma všetci uznávali?
 6. Aby všetci so mnou súhlasili?
 7. Aby ma všetci obdivovali?
 8. Aby sa ma všetci báli?
Q6 - Ak by som poznal svoje životné poslanie,
 1. ovládal by ma pocit viny?
 2. ovplyvňovali by môj život hnev a nenávisť?
 3. ovládal by strach môj život?
 4. motivovali by túžby môj život?
Q7 - Ak by som poznal svoje životné poslanie,
 1. dalo by to zmysel môjmu životu?
 2. zjednodušilo by to môj život?
 3. nasmerovalo by to moje ďalšie kroky?
 4. pripravilo by ma to na smrť a na večný život?

Odpovede (Answers):

Tu sú odpovede, ktoré Sv. Písmo Starého a Nového Zákona ponúka. Každá z odpovedí môže byť odpoveďou na viacero otázok. Každá otázka môže byť čiastočne zodpovedaná viacerými odpoveďami.

A1 - Pošetilca ničí roztrpčenosť (nenávisť), blázna zasa žiarlivosť zabije. (Jób 5,3)

A2 - Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuluj sa, to vedie len k zlému. (Žalm 37,8)

A3 - Dobroreč duša moja Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď On ti odpúšťa všetky neprávosti, On lieči všetky tvoje neduhy. (Žalm 103,2-3)

A4 - Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť. (Príslovia 15,1)

A5 - Spanilosť je klam a krása daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána. (Príslovia 31,30)

A6 - Všimol som si, ako všetka námaha a všetok zdar v podnikaní slúži iba na žiarlivosť jedného proti druhému. (Kazateľ 4,4)

A7 - Neboj sa, veď ťa vykúpim, po men ťa zavolám, ty si môj. (Izaiáš 43,1b)

A8 - Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia, dám vám budúcnosť a nádej. (Jeremiaš 29,11)

A9 - Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. (Efezanom 4,25)

A10 - Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. (Efezanom 4,26b)

A11 - Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. (Efezanom 4,31)

A12 - A odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim vinníkom (Matúš 6,12)

A13 - Ježiš povedal: "Otče, odpusti im lebo nevedia, čo robia". (Lukáš 23,34a)

A14 - Ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. (Filipanom 3,13b)

A15 - Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám tak aj vy! (Kolosanom 3,13)

A16 - Odpustím im ich neprávosti a na ich hriechy si už nespomeniem. (Hebrejom 8,12)

A17 - Odkiaľ sú medzi vami boje a rozbroje? Či nie odtiaľ, z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? (Jakub 4,1)

A18 - Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý; odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. (1 Ján 1,9)

A19 - Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu bude žiť naveky. (1 Ján 2,16-17)

A20 - V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe strach, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. (1 Ján 4,18)


Úloha:

Ak máte čas, skúste vynájsť, len-tak, sami pre seba, ktorá odpoveď je na ktorú otázku. Aké sú vaše personálne odpovede? Sú v súlade s ponúkanými odpoveďami? Nie? Prečo?

Pomôžte nájsť odpovede na nezodpovedané otázky. Máte ďalšie nezodpovedané otázky?


Play slots online for real money https://onlineslots.money/