Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Niečo o Slovákoch vo Vancouveri a v okolí - príspevok do zborníka
Žijem v kanadskej provincii Britská Kolumbia vyše 25 rokov a spolupodielam sa na živote viacerých slovenských komunít vo Vancouveri a v okolí. Som administrátorom webového portálu www.sk-bc.ca, ktorý som pomenoval Portál slovenských komunít v BC a zodpovedným redaktorom slovenského časopisu Slovo z Britskej Kolumbie (www.sk-bc.ca/pdf), ktorý vychádza od decembra 2007 zhruba 3-4 krát do roka.Napriek tomu nemám ani mandát ani právo hovoriť v mene žiadnej zo slovenských komunít žijúcich v BC. Preto nasledovné riadky treba čítať nie ako opis skutočnosti, ale skôr ako sa skutočnosť javí z môjho obmedzeného zorného uhla.Slovenská farnosť sv. Cyrila a MetodaPatrím do slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster v Britskej Kolumbii. Sme najzápadnejšou slovenskou farnosťou na oboch amerických kontinentoch, ďaleko od Toronta, ďaleko od Montrealu, ďaleko od provincie Ontário, kde je asi najväčšia koncetrácia slovenských emigrantov. Sme však živou farnosťou. Minulý rok (2010) sme oslavili 50. výročie založenia našej farnosti. Počas celých 50 rokov vo farnosti účinkovali slovenskí kňazi, 40 rokov to boli slovenskí jezuiti, potom otec Jozef Menuš a teraz je to otec Juraj Kopanický z bansko-bystrickej diecézy.Určite by väčšina farníkov označila našu farnosť za viac ako iba prežívajúcu. Na jednej strane niekto môže spolu so slovenským porekadlom prehlásiť, že „Každá líška svoj chvost chváli“, na druhej strane však každý návštevník nášho kostola si môže všimnúť, že sa počas bohoslužieb slovenský spev mladých farnákov z chórusu mieša s detským krikom a plačom, že sa malé deti, ktoré sa sotva naučili chodiť, motajú pri podávaní svätého prijimania pod nohami starých krivkajúcich farníkov. Sme živé farské spoločenstvo, v ktorom plačú malé deti a drobizg sa zvedavo motá okolo oltára s otázkou v očiach “Čo sa to tam deje?”. Pán Boh zaplať.(pozri tiež Farnosť sv. Cyrila a Metoda mojimi očami, 10. Číslo časopisu Slovo z BC, str. 2, http://www.sk-bc.ca/files/Slovo_10_lr.pdf)Iné spoločenstváPopri duchovných, národných, kultúrnych a spoločenských aktivitách, ktoré sa dejú vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri, krajanský život prebieha aj v iných krajanských komunitách. Viacerí krajania sú aktívnymi členmi Českého a Slovenského Združenia vo Vancouveri, ktoré organizuje rodinné, spoločenské a športové podujatia. Mnohí rodáci sú aktívni v Slovenskom poľovníckom klube sv. Huberta, spolupracujú pri nácviku divadelných hier divadla “Za Rohem” alebo sú členmi hudobnej skupiny Bohemian Express.JednotlivciZ aktivít jednotlivcov, ktorí prispievajú k obohateniu kultúrneho a spoločenského života (nielen) slovenských emigrantov treba spomenúť Vianočné večere a koncerty, ktoré organizuje so svojimi priateľmi pán Dr. Viktor Neumann, stretnutia a diskotéky, ktoré usporadúva pani Marika Kovalčíková, časopis Slovak Heritage Live, ktorý vydáva pán Vladimir Linder a časopis Slovo z Britskej Kolumbie, ktorý so skupinou nadšencov vydáva pán Jozef Starosta.Krajanské spolkyKrajanské spolky ako 1.Slovenská Katolícka Jednota a Kanadská Slovenská Liga, ktoré boli veľmi aktívne v uplynulých desaťročiach a ktoré zohrali pozitívnu úlohu a postavili základy súčasného krajanského života, nie sú v dnešných dňoch viditeľné.Noví emigrantiEmigrantský život Slovákov vo Vancouveri a v okolí nie je však statický. Čo tým chcem povedať je, že sa neskladá iba zo “zabehnutých” aktivít a podujatí akými sú slávenie sviatkov liturgického roka vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster (Vianoce, Nový Rok, Veľká Noc, Cyrilo-Metodejské oslavy), fašiangové, letné, katarínske a silvestrovské zábavy, pikniky, volejbalové, futbalové stretnutia, obchodné podujatia, vianočné večere, predvianočné predaje ručných prác, detské večierky a iné. Medzi novými emigrantmi sa vždy nájde jeden-dvaja, ktorý prídu s novým elánom, s novými nápadmi a pokúsia sa začať niečo nové, poprípade obnoviť dačo, čo tu už bolo.Tak tento rok vznikla tanečno-spevácka skupina českých a slovenských žien a dievčat ako aj spevácky miešaný zbor. Obe skupiny vystúpili na Európskom festivale v Burnaby, kde úspešne reprezentovali Slovenskú a Českú Republiku.Slovo oceneniaNa adresu tých komunít a jednotlivcov (spomenutých aj nespomenutých vyššie) ,
ktorí organizujú podujatia pre našincov žijúcich ďaleko od rodnej krajiny v anglicky hovoriacom prostredí pán Dr. Neumann v 12. čísle časopisu Slovo z BC, str. 14,
(www.sk-bc.ca/ files/slovo_12_lowres.pdf) hovorí:“Vysoko si vážim všetky activity (spomenuté vyššie) a hlavne ľudí za nimi. Viem z vlastnej skúsenosti, koľko úsilia, námahy, voľného času a taktiež financií je treba na zorganizovanie každého takéhoto podujatia. Tí, ktorí to robia, robia to z nezištných dôvodov, nie je za tým žiadne osobné obohacovanie alebo iné výhody, ako si možno mnohí ľudia myslia. Je to poctivá práca pre našu komunitu, pre oživenie jej duchovného, kultúrneho a spoločenského života”.Toľko k súčasnému duchovnému, kultúrnemu a spoločenskému životu Slovákov žijúcich vo Vancouveri a v okolí. Určite by sa dalo veľa rozprávať aj o iných stránkach emigranského života, o problémoch osamelých ľudí, o situácii starnúcich a starých ľudí, o hmotných, zdravotných, finančných, jazykových a iných problémoch, o (ne)zamestnanosti, o (ne)informovanosti, o tom ako je ťažko si nájsť partnera/partnerku pre spoločný život … V týchto oblastiach sa však cítim ešte menej povolaný a oprávnený posudzovať situáciu než v problematike duchovného, kultúrneho a spoločenského života svojich spolurodákov.Konferencia


Je mi ľúto, že som sa nemohol zúčastniť konferencie, ktorá sa konala 17. septembra 2011 sa v Toronte a bola venovaná téme - budúcnosť Slovákov v Kanade. O to viac sa teším na zborník príspevkov z tejto konferencie. V pozvánke na konferenciu jej organizátori určili témy konferencie, ku ktorým pridám aspoň vetu-dve svojich postrehov:
1. Aká je súčasná pozícia slovenských komunít v Kanade? V minulosti boli Slováci sústredení v mestách ako Montreal, Winnipeg alebo Windsor. V súčasnosti historické komunity bohužiaľ vymierajú a nova imigrácia nenahrádza ich miesto v hlavných mestách, pričom začína byť roztrúsená a neviditeľná.
Je veľmi ťažko porovnávať situáciu Slovákov v Kanade v minulosti a v prítomnosti. Ako nás bude vnímať naše kanadské okolie, ako budeme viditeľní, zavisí iba od nás.
V predchádzajúcom texte som sa snažil opísať situáciu Slovákov vo Vancouveri a v okolí tak, ako ju sám vidím a cítim.
2. Ako je slovenská komunita v Kanadskom prostredí prezentovaná navonok, a ako by mala byť prezentovaná, vzhľadom na fakt že jej členovia takisto prostredníctvom daní prispievajú na multikulturálny rozvoj Kanady?
Podstatné, podľa môjho názoru a mojich skúseností je, aby sme našu aktivitu nesmerovali iba do vlastných radov, aby sme neorganizovali iba podujatia, ktoré sú určené iba pre nás, kde sa MY dobre cítime, kde sa my navzájom utvrdzujeme v tom, ako si nás kanadská spoločnosť nevšíma. Je potrebné, aby naša aktivita bola orientovaná aj pre neslovenskú kanadskú populáciu.Príkladom môže byť duchovný seminar Eliasa Vellu a Diany Maskarenas “Set free to live and love”, ktorý pred 2 rokmi zorganizovala Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri pod vedením Otca Juraja Kopanickího pre celú Vancouverskú Arcidiecézu. Seminár mal veľký úspech a v tomto roku v decembri ho slovenská farnosť opäť organizuje.Iným príkladom je koncert slovenského sláčikového orchestra Archi Di Slovakia, ktorý pred zopár rokmi zorganizoval pán Dr. Viktor Neumann. Do dnešného dňa sa členovia kanadskej multikultiralnej farnosti sv. Kláry, kde Archi Di Slovakia tiež vystúpila, pýtajú kedy znova budú mať šancu vidieť a počuť takých skvelých slovenských umelcov.Podobným úspešným a nákladným projektom bolo vystúpenie Teatro Tatro, ktorý počas Zimných Olympijských Hier v r.2010 realizovala pani Marika Kovalčíková.V neposlednom rade činnosť honorárneho konzula pána Stanislava Lišiaka prispieva k viditeľnosti Slovenska a slovenských komunít žijúcich vo Vancouveri a v okolí.
3. Je slovenská komunita v Kanade považovaná za “neviditeľnú minoritu” kedže nie je okamžite identifikovateľná podľa farby pleti, vzhľadu alebo jazyka? Má tento pohľad priamy dosah na to že slovenská komunita nedostáva náležitú pozornosť kanadských grantových systémov ktoré sú vitálne dôležité pre prežitie komunít v zmiešanom prostredí?
Myslím si, že je dôležité ako prispievame k rozvoju multikulturálnej kanadskej pospolitosti a nie akú máme farbu pleti.
4. Ako je možné zapojiť a podporiť anglicko – slovensky hovoriacu generáciu do života slovenskej komunity a ktorá komunitná organizácia je kompetentná zaoberať sa touto otázkou?
Skôr by som povedal, že otázku treba otočiť. Aké organizácie vytvoriť, aké prostriedky použiť, aké štruktúry zvoliť tak, aby boli nápomocné anglicko-slovenskej generácii lepšie sa zorientovať v komplexnosti multikulturálneho kanadského života a pri tom nezabudnúť na svoje korene.
5. Čo najviac trápi kanadských Slovákov v súčasnosti? Čo slovenská komunita očakáva od kanadskej vlády a čo od Slovenskej Republiky?
Túto otázku treba položiť nielen 20-30 zástupcom slovenských komunít, ale čo najväčšiemu počtu Slovákov žijúcich v Kanade, ako i tým, ktorým v žilách koluje iba 50%, 25% alebo menej slovenskej krvi. Túto otázku treba položiť rovnako služobne starším slovenským imigrantom, ako aj novoprichádzajúcim Slovákom, ktorí hľadajú v Kanade nový domov. Na oslovenie všetkých týchto subjektov je potrebné použiť to, čo vládne svetom – informačný kanál – Internet.Tieto otázky (podľa môjho názoru) treba riešiť v spolupráci nielen slovenských farností v Kanade, slovenských zastupiteľstiev, rôznych kanadsko-slovenských organizácií, spolkov a zoskupení, oduševnelých jedincov, ale tiež v spolupráci s oficiálnymi kompetentnými slovenskými orgánmi, ktoré majú na starosti slovenské zahraničie.ZáverNa záver by som rád pridal jeden citát (neviem, kto je jeho autorom), ktorý som dal ako motto pre Portál slovenských komunít v Britskej Kolumbii (www.sk-bc.ca):
Lepšie zažať jednu sviecu ako preklínať temnotu.
Jožo Starosta (jozef.starosta@sk-bc.ca)


Play slots online for real money https://onlineslots.money/